Yazarlar

Vekf Hakkında

Vefk konusu dinî literatürde yer almamasına ve din âlimlerince reddedilmesine rağmen halk inançlarında yaşatılmış ve bu uygulama devam edegelmiştir.
15 Ekim 2022

Vefk nedir?

Vefk kelime manası itibariyle, “uyum; uygun, münasip” anlamlarına gelir. Istılahi olarak ise, harflerin tek olarak veya terkip hâlinde özelliklerini konu edinen hurûf (harflerden anlam çıkarma) ilminin bir koludur. Harf ile rakamların birtakım sihrî anlamlar taşıdığı düşüncesine dayanır. Bir tabloda yer alan kare veya dikdörtgen kutucukların içine belirli zaman ve şartlarda belli kurallarla sayılar, sayı değerindeki harfler, kelimeler ya da hepsinin beraber yazılmasıyla elde edilir. Kaynaklarda vefkin etkili olması için değişik yol ve yöntemlere yer verilir. Bunlar harflerin, rakamların, isimlerin, günlerin sihrî özelliği, vefklerin mertebeleri, sayı ve harflerin tabiatı ve nitelikleri şeklinde özetlenebilir.

Vefk yaptırmakta sakınca var mıdır?

Vefk genel olarak, kareler içine insanların ümit ve isteklerine uygun harfler ve şekiller yazarak dileklere kavuşturma ve kötülüklerden uzaklaştırmaya güç kazanmak için yapılır. Gizli ve gizemli güçleri içerdiğine inanılan vefke büyü bozma, iki kişi arasında aşk ve muhabbet sağlama, eşler arasında sevgiyi arttırma veya nefreti tesis etme, evlenemeyen kızların kısmetini açma, çocukların sebepsiz korkularını önleme, hastalık veya felâketten kurtulma gibi amaçlarla da başvurulur.

İslam dini gelmeden önce Arapların çok ilgilendiği vefkin, İslam coğrafyasına Hindistan’dan ya da Sâbiî (yıldızlara tapanlar) inancına mensup toplumlardan geçtiği tahmin edilmektedir.

Vefk denilen bu uygulamanın kehanet, astroloji, matematik ve astronominin verilerinden yararlanılarak yapılan bir tılsım türü olduğu ve temelinde harf ve rakamların özel güçlere ve niteliklere sahip olduğu inancı yatmaktadır.

Bu sanal bilgi dalı, mitoloji ve düzenli bilgi öncesine ilişkin bir uygulamadır. Hint, Sümer ve Bâbil toplumları gibi Araplar da halk kültüründe bunu yaşatmıştır. İslami dönemde ulemâ cevaz vermese de bu uygulamalar halk arasında devam edegelmiştir. İslam inancına göre bütün yaratıklar Allah’ın emir ve kanunlarına boyun eğmekte, âlemin işleyişi Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu kanunlara göre yürümektedir. Gayb âlemiyle irtibat peygamberler ve onların getirdiği vahiyler yoluyla olmaktadır. Dolayısıyla Sünnetullahı göz önünde bulundurmayan bu tür uygulamaların ciddiye alınması ve bu yolla ortaya konan iddiaların onaylanması dinen doğru değildir.[1] Zira İslam dini, tevhîd inancına zarar verdiği için falı, tılsımı ve büyüyü kesin olarak yasaklamıştır.[2] Vefkte de cinlerden ve şeytanlardan yardım isteyerek sihir ve tılsım yapma anlamı ve birtakım manası anlaşılmayan şeyler vardır. Öyle ise bir Müslüman olarak bundan uzak durmak gerekir.

 

[1] TDV İslam Ansiklopedisi VEFK Maddesi (Muhtasaran).

[2] El-Fetâvâ’l- Hindiyye, V, 459.

Pin It on Pinterest

Paylaş