Hayat

“Şifasız Hastalık Yoktur”

IGMG Din İstişare Kurulu bu yılın üçüncü olağan toplantısında ötanaziden, miras, vakıflar, gıda katkı maddeleri ve cinsiyet seçimine değin beş farklı konuyu ele  aldı.
03 Kasım 2023

İslam Toplumu Millî Görüş Din İstişare Kurulu (DİK) son toplantısını 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Almanya’nın Köln şehrinde, IGMG Genel Merkez binasında gerçekleştirdi.

DİK Sekreteri Habip Yazıcı’nın DİK Üyelerine yönelik selamlama konuşmasının ardından gündem Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç IGMG din istişare kurulunun yılda beş defa bir araya gelmek suretiyle Avrupa’daki Müslümanların soru ve sorunlarına fıkhi çözümler ürettiğini; ihtiyaca binaen bilirkişileri kurula davet ederek uzman görüşü alarak soruları çözüme kavuşturduğunu ifade etti. Bütün bu çalışmalar Ehl-i sünnet ve’l cemaat anlayışı çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Yalınkılıç, IGMG Din İstişare Kurulu’nun Avrupa kökenli dinî cemaatlerin bu alandaki ilk ve tek danışma kurulu olduğuna işaret etti. Bugün de toplantı gündeminde yer alan konuların sunumu ve müzakere edilmesi şeklinde belirlenen yönteme sadık kalınacağını; her bir sunumdan önce konu ile ilgili güncel veya mahalli hususlar hakkında DİK üyelerinin bilgilendirileceğini ekleyerek konuşmasını tamamladı.

Toplamda beş oturumdan oluşan toplantıya IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de katılım sağladı. Ergün Avrupa’da yaşayan Müslümanların soru ve sorunlarına cevap bulabilmek için yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirtti.  Ergün, DİK kararlarının gerek fetava.org sitesinden gerekse “Fetâvâ” kitapları vasıtası ile IGMG imam hatipleri, cemaati ve Müslüman toplum ile buluşturulmasını istedi.

DİK toplantısında öncelikle her bir konu hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi. Uzman üyeler konu ile ilgili sunumunu yaptıktan sonra konular müzakereye açıldı. Toplantıda beş ana konu müzakere edildi.

ÖTANAZİ HAKKI VAR MIDIR?

Kişilere ötanazi hakkı tanınması ile ilgili meseleler görüşülürken insanın hayatı üzerinde tasarrufunu tartışan DİK üyeleri; ölümü temenni etmenin bile İslam’da hoş karşılanmadığına, canına kıyan kimsenin ahirette aynı şekilde azap göreceğine, şifasız hastalık yoktur inancına, hastalıkların birer sınav hatta günahlara kefaret olduğu anlayışına, uzun vadede sabırlı olanın kazanacağına yönelik Kur’an ve hadisi şeriflerdeki telkinlere dikkat çektiler. Ötanazi konusunu tüm boyutları ile müzakere eden üyeler ötanaziye müsaade edilmesinin İslami açıdan mümkün olmadığı kanaatine vardılar.

VAKIF KAVRAMI

Vakıf, dernek ve sivil toplum kurumları (STK) ile ilgili meseleleri konuşurken öncelikle içinde yaşadığımız ülkede vakıf, dernek ve STK denilince ne anlaşıldığı ve nasıl anlaşılması gerektiği hususu açıklığa kavuşturuldu. Bu üç tüzel kişiliğin aralarındaki benzerlik ve farklılıkların üzerinde duruldu. Vakfiye, şartlı ve şartsız bağış konuları ele alınarak mütevellinin ya da yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları üzerinde duruldu. Vakıf ve derneklere yapılan bağışlar ve bağışların tüzükte belirtilen kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılması hususuna vurgu yapıldı. Şartlı bağışlarda bağışçının şartının yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi.

GIDALARDAKİ KATKI MADDELERİ

Gıdalarda böcek ve böcekten elde edilen katkı maddelerinin kullanılması ile ilgili meseleler 2015 yılında yürürlüğe giren yeni Novelfood yasası ve EFSA’nın (Avrupa Gıda Güvenliği Ofisi) çizdiği çerçeveler dahilinde ele alındı. Avrupa Gıda Güvenliği Ofisinin ve yenilenen gıda yasasının böceklerin gıda maddesi ve katkı olarak kullanılması ile ilgili getirdiği argümanlar ve sundukları çerçeve DİK üyeleri ile paylaşıldı. Farklı mezheplerin konu ile ilgili görüşleri tartışıldı. Fikir birliğine varılamayan hususlar olmakla birlikte Hanefî mezhebi açısından özel olarak böceklerin yetiştirilip gıda olarak ya da gıda takviyesi olarak kullanılmasının caiz olmadığı vurgulandı. Bunun yanında henüz bu durumun tam manası ile açığa kavuşturulmadığı için “tevakkuf” tavsiyesi de dillendirildi. Bu görüşte olanlar konunun etraflıca bilinmesine kadar görüş bildirmemenin doğru olacağını ifade ettiler.

İSLAM HUKUNDA MİRAS

Mirasla ilgili meselelerde İslam hukuku açısından mirasa konu olan mal, miras öncesi mal sahibinin malını bölüştürmesi, mirasçılar, bakımı üstlenilen çocukların durumu gibi konular ve sorulara cevaplar verildi.

CİNSİYET VE CİNSİYET SEÇİMİ

Cinsiyet ve cinsiyet seçimi ile ilgili kararın kişinin kendisi veya vasisi tarafından verilmesi meselesi biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyetsizlik ve cinsiyet seçimi hürriyeti bağlamında etraflıca tartışıldı. İslami açıdan cinslerin belli olduğu ifade edildi.  Toplumların ve örfün cinslere yüklediği rollerin değişebileceği fakat cinsiyetin değişmeyeceği görüşü ifade edildi.

DİK toplantısına ait metin ve kararlar en yakın zamanda kitaplaştırılarak kamuoyu ile paylaşılacak.

 

 

 

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş